Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan tekst natječaja može se preuzeti ovdje.

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja moraju ispunjavati:

– opće uvjete
– posebne uvjete

a) Opći uvjeti

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
– da su državljani BiH,
– da su stariji od 18 godina,
– da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji).

b) Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (Narodne novine HNŽ, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (vidjeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici).

c) Potrebni dokumenti

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:
– životopis,
– dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uvjeta iz akata navedenih u točci b) Natječaja,
– popunjena tablica za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje; tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru, na sljedećoj poveznici,
– uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
– izjava iz točke a) alineja 3. ovjerena u općini ili kod javnog bilježnika.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom „Za Natječaj – ne otvarati“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh