O nama

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 1971. godine. Kao samostalna visokoškolska institucija Fakultet je djelovao od 15. studenoga 1976. do 3.  rujna 2018. godine kada postaje ustrojbena jedinica Sveučilišta u Mostaru – jedinog javnog  sveučilišta na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, ali sveučilišta otvorenog za sve, koje se temelji na europskim vrijednostima. Temeljna zadaća Pravnog fakulteta je osigurati kvalitetno i inovativno pravničko obrazovanje koje je međunarodno prepoznatljivo, a primarno i kontinuirano usmjereno potrebama studenata.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi sveučilišne studije Pravo u tri ciklusa 4+1+3, a od akademske 2016./2017. godine ustrojava se i izvodi sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment, u dva ciklusa 3+2:

a) preddiplomski sveučilišni studij Pravo

b) preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

c) diplomski sveučilišni studij Pravo

d) diplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

e) poslijediplomski doktorski studij iz pravnih znanosti

Preddiplomski sveučilišni studij Pravo za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) prava traje osam semestara – četiri godine (240 ECTS).

Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta traje šest semestara – tri godine (180 ECTS).

Diplomski sveučilišni studij Pravo za stjecanje akademskog zvanja magistar prava traje dva semestra – jednu godinu (60 ECTS).

Diplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment za stjecanje akademskog zvanja magistar kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta traje četiri semestra – dvije godine (120 ECTS).

Poslijediplomski doktorski studij iz pravnih znanosti za stjecanje akademskog zvanja doktor znanosti traje šest semestara – tri godine (180 ECTS).

Poslijediplomski doktorski studij izvodi se po smjerovima:

  • kazneno pravni
  • povijesno pravni
  • ustavno pravni
  • međunarodno pravni
  • građansko pravni i 
  • radno upravni
Uvjeti za upis na preddiplomski studij Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment:
  • završena četverogodišnja srednja škola
  • vrednovanje općeg uspjeha i prosjeka ocjena iz hrvatskog jezika, povijesti i filozofije

Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ustrojava se i izvodi kao redoviti i kao izvanredni studij.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine.

 

 UNUTARNJI USTROJ PRAVNOG FAKULTETA

 

I. 1.  UPRAVA

          Dekan

          Prodekani

 

·         Prodekan za znanost, razvitak i međunarodnu suradnju

·         Prodekan za nastavu i studentska pitanja

·         Prodekan za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom

 

     I. 2.  KATEDRE

–    Katedra državnopravnih znanosti

            –    Katedra građanskog prava

            –    Katedra kaznenog prava

            –    Katedra za povijest prava i države

            –    Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

   

I. 3. URED DEKANA

          Voditelj ureda dekana

          Tehnički tajnik

 

     I. 4.  TAJNIK FAKULTETA

 

     I. 5.   SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

            –    Voditelj službe za financije i računovodstvo

          –    Viši referent za financije i računovodstvo

 

      I. 6.  STUDENTSKA SLUŽBA

          Voditelj studentske službe

          Samostalni referent u studentskoj službi

 

      I. 7.  SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

           –     Referent za tehničko održavanje objekta-domar

           –     Referent na recepciji

           –     Vozač

           –     Spremačica

 

     I. 8.  SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

            –    Samostalni referent za IT potporu (napomena: ISS je u okviru ovoga)

           

     I. 9. KNJIŽNICA

          –    Voditelj knjižnice

          –    Knjižničar

 

    

Odaberite jezik