Upute autorima

Zbornik radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ objavljuje znanstvene i stručne radove s područja teorije i prakse građanskog i trgovačkog prava. Uredništvo prima  originalne i neobjavljene radove, koji se kategoriziraju. Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo na temelju pribavljenih tajnih, tuzemnih i inozemnih, dvostrukih recenzija.

Svi radovi dostavljaju se u elektroničkom obliku i word – formatu na e-mail adresu Uredništva: msavjetovanje.zbornik@pf.sum.ba. Uz naslov rada potrebno je navesti ime, prezime i titulu autora, naziv i adresu ustanove u kojoj autor radi ili kućnu adresu te adresu elektroničke pošte. Naslov rada se piše na sredini, velikim slovima i boldom (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, malim slovima i boldom (font 12) te se numeriraju arapskim brojevima.  Ako u okviru podnaslova ima više cjelina one se, također, označavaju  arapskim brojevima (npr. 1.1, 1.2, 1.3 itd.). Tekst rada se piše fontom Times New Roman 12, zadanog proreda 1.5. Bilješke (fusnote) se pišu fontom Times New Roman 10, zadanog proreda 1.

Uz navedeno radovi trebaju sadržavati dva sažetka pisana u trećem licu jednine (100-250 riječi), s maksimalno 5 ključnih riječi. Prvi sažetak se piše ispod naslova rada na jeziku kojim je rad pisan, dok se drugi sažetak piše na koncu radu, na engleskom jeziku. Preporučeni opseg rada je, u pravilu, do 1,5 autorskog  arka (1 autorski arak sadrži 16 kartica teksta), ali iznimno Uredništvo može prihvatiti i rad s više stranica ako za to postoje opravdani razlozi. Detaljnije upute o načinu citiranja korištene literature može se pronaći na sljedećoj poveznici.

Autori potpisuju izjavu o izvornosti rada, nakon što se pribave najmanje dvije pozitivne i tajne recenzije rada. Radovi se primaju na hrvatskom jeziku, a Uredništvo zadržava pravo prihvatiti i radove na druga dva službena jezika u Bosni i Hercegovini te na engleskom jeziku.

Rukopisi i prilozi se ne vraćaju. Uredništvo, također, zadržava pravo prilagoditi rukopis općim pravilima uređivanja zbornika radova ”Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse.“ Rad objavljen u ovom zborniku autori mogu objaviti i u drugim publikacijama, uz jasno navođenje podataka o njihovom prvom objavljivanju. Zbornik radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“  će biti javno dostupan na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i bazama podataka otvorenog tipa.

Odaberite jezik