Upute autorima

I. TEHNIČKE UPUTE AUTORIMA

a) Navođenje naslova i autora

Na prvoj stranici rada, u gornjem lijevom kutu, navodi se znanstveni stupanj, ime i prezime autora, ustanova u kojoj je autor zaposlen i elektronska adresa. Ispod navedenog treba navesti naslov rada. On se piše na sredini, velikim slovima i boldom (font 14).  Podnaslovi se pišu na sredini, malim slovima i boldom (font 12) i numeriraju se arapskim brojevima. Ako, u okviru podnaslova, ima više cjelina, one se također označavaju arapskim brojevima (npr. 1.1., 1.2., 1.3., itd.).

b) Sažetak rada i ključne riječi

Ispod naslova treba napisati sažetak rada – 150 do maksimalno 250 riječi (font: Times New Roman 10 kurziv) te 5 do 7 ključnih riječi na jeziku na kojem je napisan rad. Na kraju rada treba se nalaziti naslov i sažetak rada, te ključne riječi na engleskom jeziku. Radovi pisani na engleskom jeziku trebaju sadržavati ključne riječi na engleskom jeziku (na početku rada) i na hrvatskom jeziku ( na kraju rada). 

c) Font i opseg rada

Tekst rada piše se fontom Times New Roman 12, zadanog proreda 1.5. 

Fusnote (bilješke) u radu pišu se fontom Times New Roman 10, zadanog proreda 1. 

Preporučeni opseg rada, u pravilu, je do dva autorska arka – 57 600 znakova, računajući razmak između riječi, naslove, podnaslove, međunaslove, bilješke i ostale dijelove teksta.

d) Upute za pisanje fusnota (bilješki) 

Upute za citiranje korištene literature u radu nalaze se na linku.

Nakon pripreme teksta (korektura i grafičko oblikovanje) tekst rada, u PDF – formatu, šalje se autoru na pregled. 

II. DOSTAVA RADOVA UREDNIŠTVU

Uredništvu se rukopisi – radovi dostavljaju  u elektroničkom obliku i word – formatu na e-mail adresu Uredništva: zbornik@pf.sum.ba

Uredništvo ne vraća zaprimljene radove te zadržava pravo ne objavljivanja predloženog rada i vraćanja rada autor na doradu. Rad objavljen u “Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru” autori mogu objaviti i drugim publikacijama, uz jasno navođenje podataka o njihovom prvom objavljivanju u Zborniku radova.

Radove, koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa, u pogledu strukture i pravila citiranja, Uredništvo neće uzeti u razmatranje.

III. POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA 

Poziv za dostavljanje radova za naredni broj časopisa “Zbornik radova Pravnog fakultet Sveučilišta u Mostaru”, br. XXXII., 2024., otvoren je do 1. srpnja 2024. godine. Radovi prispjeli nakon tog datuma bit će razmatrani za objavljivanje u idućem broju. 

Odaberite jezik