Obavijest za studente koji su studirali po predbolonjskom ili bolonjskom integriranom sustavu – studij Pravo 2022./2023.

SVEUČILIŠTE  U  MOSTARU
PRAVNI  FAKULTET

U Mostaru, 20. rujna 2022.

OBAVIJESTI  za upis u akademskoj 2022./2023. godini

za studente koji su studirali po predbolonjskom sustavu obrazovanja ili

 bolonjskom integriranom studiju Pravo (NP 5+0)

Studenti koji su prekinuli studij, studenti koji su studirali po studijskom programu integriranog studija Pravo ili po predbolonjskom studijskom programu za stjecanje zvanja diplomirani pravnik, studij mogu nastaviti po studijskom programu preddiplomskog studija Pravo (Odluka ZNV br 05-1523/18 od 30. 8. 2018.).

Upis u akademskoj 2022./2023. godini obavljati će se od 22. rujna do 15. listopada 2022. godine

Studenti koji prelaze na preddiplomski studij Pravo moraju dostaviti sljedeće dokumente:

  • upisni materijal (matični i upisni list i dva statistička lista) nabaviti u Znanstvenoj knjižari-Ziral,
  • obrazac prijave za upis koji možete dobiti na šalteru centrale Fakulteta ili preuzeti ovdje- (prijava za preddiplomski Pravo)
  • stari indeks
  • zamolba za promjenu studija i nastavak studija
  • rodni list,
  • potvrda o prebivalištu ili boravištu,
  • dvije fotografije formata 4 x 6 cm u boji,
  • dokaz o uplati 50,00 KMu svrhu ispisa sa integriranog studija i priznanja ispita, uplaćeno na žiro račun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831.
  • dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
  • dokaz o uplati 750,00 KMprvi obrok školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik