Obavijesti za upis II. godine diplomskog studija i obnovu I. godine – KISM 2022./2023.

SVEUČILIŠTE  U  MOSTARU
PRAVNI  FAKULTET

U Mostaru, 20. rujna 2022.

O B A V I J E S T I

za upis druge (II.) i obnove prve (I.) godine

diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

u akademskoj 2022./2023. godini

Upis i obnova upisa u akademskoj 2021./2022. godini obavljati će se od 22. rujna do 15. listopada 2022. godine.

Student je obvezan provjeriti svoj dosje u ISS-u. Svim položenim ispitima moraju biti upisane ocjene u ISS. Upis ocjena u ISS za akademsku 2021./22. neće biti moguć nakon upisa u akademsku 2022./23. godinu.

Student mora imati uplaćenu cjelokupnu školarinu za prethodnu akademsku godinu.

Upis možete izvršiti na sljedeći način:

  1. poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu).
  2. putem e-mail na adresu referada@pf.sum.ba
  3. u studentskoj referadi 

Za upis je potrebno:

  • popunjana prijava za upis diplomskog studija KSM (obrazac -preuzeti ovdje)
  • popunjen upisni list (obrazac preuzeti ovdje)
  • popunjena dva statistička prijavna lista (obrazac preuzeti ovdje)
  • dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
  • dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar. Prilokom uplate obvezno navesti broj indeksa.

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

– Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu);

– Izvanredni studij (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu).

Za uplate iz inozemstva (valuta EUR) koristiti devizni račun:

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

I. rata školarine uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

________________________________________________________________________________

-upis druge godine diplomskog studija u akademskoj 2022./2023. godini-

Studenti mogu upisati višu godinu studija ako su na prethodnoj godini studija osvojili 42 ECTS boda (dakle mogu prenijeti 18 ECTS bodova)

Studenti koji prvi put upisuju drugu (II.) godinu diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment biraju jedan od dva ponuđena modula po izboru (MODUL OPĆI I MODUL FORENZIKA).

Studenti nakon odabranog modula, trebaju u dogovoru sa studentskom referadom odabrati po dva (2) izborna kolegija za III. semestar od četiri ponuđena kolegija.

Izborni kolegiji postaju opcijski, što znači da svaki izborni kolegij na studijskoj godini mora imati jednak broj upisanih studenata.

____________________________________________________________________

-obnavljanje godine u akademskoj 2022./2023. godini –

Ako student ne ostvari uvjet za upis više godine studija, obnavlja upis u istu godinu studija  i upisuje nepoložene kolegije s pripadajućim ECTS bodovima.

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik