Obavijesti za upis prve godine diplomskih studija 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET

U Mostaru, 20. rujna 2022.

O B A V I J E ST

o upisu na I. godinu diplomskog studija Pravo i

diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 u akademskoj 2022./2023. godini

Diplomski studij Pravo može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij prava i stekla zvanje prvostupnika/ce prava, s ostvarenih 240 ECTS bodova.

Diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij kriminalistike u trajanju od 3 godine s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Prijave za upis u I. (prvu) godinu diplomskih studija primaju se kontinuirano do 30. 9. 2022. godine.

Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 15. listopada 2022. godine.

 1. Prijava na natječaj  za upis u I. godinu diplomskog studija

Prijave na natječaj za upis diplomskog studija se mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • Putem e-mail na adresu referada@pf.sum.ba
 • Poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu)
 • predajom u studentsku referadu Fakulteta

U svrhu prijave za razredbeni postupak potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjenu prijavu za natječaj (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 2. izvadak iz matične knjige rođenih  (rodni list) (ovjerena fotokopija trajnog dokumenta izdanog u BiH)
 3. diplomu ili potvrdnicu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 4. dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima ili uvjerenje o položenim ispitima ako pristupnik nije dobio dopunsku ispravu o studiju
 5. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 6. potvrdu o prebivalištu ili boravištu i
 7. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831, UniCredit Bank d. d. Mostar.

Za uplate iz inozemstva koristiti devizni račun (valuta EUR):

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

 1. Upis u I. godinu diplomskog studija

Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 15. listopada 2022. godine.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis (prijava Pravo/prijava kriminalistika preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
 4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

Odaberite jezik