Obavijesti za upis u preddiplomski studij Pravo i KISM 2022./2023.

SVEUČILIŠTE  U  MOSTARU

PRAVNI  FAKULTET

U Mostaru, 20. rujna 2022.

O B A V I J E S T I

za upis u akademskoj 2022./2023. godini

za studente  preddiplomskih studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Upis i obnove upisa u akademskoj 2022./2023. godini obavljati će se od 22. rujna do 15. listopada 2022. godine  

Student je obvezan provjeriti svoj dosje u ISS-u. Svim položenim ispitima moraju biti upisane ocjene u ISS. Upis ocjena u ISS za akademsku 2021./22. neće biti moguć nakon upisa u akademsku 2022./23. godinu.

Student mora imati uplaćenu cjelokupnu školarinu za prethodnu akademsku godinu.

Upis možete izvršiti na sljedeći način:

  1. poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu).
  2. putem e-mail na adresu referada@pf.sum.ba
  3. u studentskoj referadi 

Za upis je potrebno:

  • popunjena prijava za upis odgovarajućeg preddiplomskog studija (obrazac Pravo/obrazac Kriminalistika -preuzeti ovdje)
  • popunjen upisni list (obrazac preuzeti ovdje)
  • popunjena dva statistička prijavna lista (obrazac preuzeti ovdje)
  • dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
  • dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar. Prilikom uplate obvezno navesti broj indeksa.

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

– Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškovi upisa-upisnina  je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za akademsku godinu)

– Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu);

– Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu).

Za uplate iz inozemstva (valuta EUR) koristiti devizni račun:

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

I. rata školarine uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

________________________________________________________________________________

-upis više godine studija u akademskoj 2022./2023. godini-

Studenti mogu upisati višu godinu studija ako su na prethodnoj godini studija osvojili 42 ECTS boda (dakle mogu prenijeti 18 ECTS bodova)

Studenti koji su u akademskoj 2021./2022. godini bili upisani kao redoviti studenti uz potporu ministarstva, mogu održati taj status ako ostvare uvjet za upis više godine studija.

-upis izbornih (opcijskih) kolegija-

Izborni kolegiji postaju opcijski, što znači da svaki izborni kolegij na studijskoj godini mora imati jednak broj upisanih studenata.-

Preddiplomski studij Pravo:

Studenti koji upisuju treću (III.) i četvrtu (IV.) godinu revidiranog studijskog programa (RNP), u dogovoru sa studentskom referadom odabiru po jedan izborni kolegij za svaki semestar od četiri ponuđenakolegija po semestru.

Preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment:

Studenti koji upisuju treću (III.) godinu preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment u dogovoru sa studentskom referadom odabiru dva izborna kolegija za svaki semestar sa liste izbornih (opcijskih) kolegija po semestru.

____________________________________________________________________

-obnavljanje godine u akademskoj 2022./2023. godini –

Ako student ne ostvari uvjet za upis u višu godinu studija, obnavlja upis u istu godinu studija  i upisuje nepoložene kolegije s pripadajućim ECTS bodovima.

Student koji obnavlja godinu, seminarski rad može raditi samo iz predmeta koji je upisao.

Sukladno članku 158. Statuta Sveučilišta u Mostaru i članku 18. Pravilnika o studiranju status redovitog studenta uz potporu ministarstva prestaje kada student ne stekne uvjet za upis u sljedeću akademsku godinu. Student može nastaviti studij u statusu redovitog studenta koji sam plaća ili izvanrednog studenta.

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik