SVEUČILIŠTE U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA ORAŠJE

O B A V I J E ST

o upisu na I. godinu

preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 u akademskoj 2022./2023. godini

Studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment izvodi se kao sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja prvostupnik (bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS bodova.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru U Sveučilišnom centru Posavina je sljedeći:

FakultetAABBCCUkupno
Pravni fakultetRedoviti studenti uz potporu ministarstvaRedoviti strani student uz potporu ministarstvaRedoviti student koji sam plaća svoj studijRedoviti strani student koji sam plaća svoj studijizvanredni studentiIzvanredni strani studentiSvi studenti
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment Sveučilišni centar Posavina0000202040
 
 1. Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija

Na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Prijave na natječaj za upis primaju se:

 • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 20. lipnja do 7.  srpnja 2022. godine,
 • za II. (rujanski) razredbeni rok od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. godine.

Prijave na natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane mjesta nakon I. roka.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • Putem e-mail na adresu pf_orasje@pf.sum.ba
 • predajom u studentsku referadu Fakulteta u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju u vremenu od 10:00 do 12:00 sati

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

 1. popunjenu prijavu za natječaj (obrazac preuzeti ovdje ili u studentskoj referadi Fakulteta)
 2. izvadak iz matične knjige rođenih  (rodni list –original ili ovjerena fotokopija trajnog dokumenta izdanog u BiH)
 3. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original)
 4. svjedodžbe I., II., III., i IV. razreda srednje škole (original)
 5. potvrdu o prebivalištu ili boravištu
 6. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 7. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831, UniCredit Bank d. d. Mostar.

Za uplate iz inozemstva koristiti devizni račun (valuta EUR):

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije samo uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente. Fotokopije ili scan dokumenta se prihvaća samo ako se šalju mailom.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti ekvivalenciju svjedodžbi. Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se provodi u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

 Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku ekvivalencije, a rješenje o ekvivalenciji naknadno. Upis nije moguć bez navedenog rješenja o ekvivalenciji.

Izbor pristupnika za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se temelji na vrednovanju uspjeha u prethodnom školovanju. Dakle, pristupnici ne polažu razredbeni ispit. Uspjeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se kao opći i posebni uspjeh. Opći uspjeh se utvrđuje tako što se zbroje ocjene općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (maturi) , a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Mogući broj bodova od 20 do 50. Posebni uspjeh se utvrđuje tako što se zbroj ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Povijest i Filozofija iz svih razreda srednje škole dijeli s brojem elemenata na temelju kojih je zbroj utvrđen, a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Maksimalan broj bodova može biti 10.

Rezultati razredbenog postupka u prvom srpanjskom razredbenom roku bit će objavljeni 11. srpnja 2022. godine u 12 sati, a u drugom rujanskom razredbenom roku 13. rujna 2022. godine u 12 sati.

 1. Upis u I. godinu preddiplomskog studija

Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se:

 • u I. (srpanjskom) razredbenom roku od 12. do 20. srpnja 2022. godine ,
 • u II. (rujanskom) razredbenom roku od 14. do 23. rujna 2022. godine.

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis (obrazac preuzeti ovdje ili u studentskoj referadi Fakulteta)
 3. upisni materijal- preuzima se u studentskoj referadi Fakulteta
 4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

Sve dodatne informacije vezano za upis mogu se dobiti putem:

– mail pf_orasje@pf.sum.ba

– kontakt telefon 063/258-944

Odaberite jezik