O B A V I J E ST

o upisu na I. godinu

preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 u akademskoj 2024./2025. godini

Studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment se izvodi u dva ciklusa:

 1. Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja prvostupnik (bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS bodova,
 2. Sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja magistar kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje dvije godine ili četiri semestra i nosi 120 ECTS bodova i

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je sljedeći:

Ustrojbena jedinicaABCD 
  Pravni fakultetRedoviti studenti uz potporu ministarstvaRedoviti strani student uz potporu ministarstvaRedoviti student koji sam plaća svoj studijRedoviti strani student koji sam plaća svoj studijIzvanredni studentiIzvanredni strani studentiStudenti na daljinuStrani studenti na daljinuUkupno svi studenti
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment50905406000200
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment Sveučilišni centar Posavina000025250050
Diplomski studij
Diplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment00605352500125
 1. Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija

Na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Prijave na natječaj za upis primaju se:

 • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 24. lipnja do 5. srpnja 2024. godine,
 • za II. (rujanski) razredbeni rok od 26. kolovoza do 6. rujna 2024. godine.

Prijave na natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane mjesta nakon I. roka.

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava sveučilišta koji se nalazi na adresi upisi.sum.ba (e-upis) ili na Pravnom fakultetu.

U svrhu prijave za razredbeni postupak pristupnici trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici:

 1. popunjenu prijavu za natječaj
 2. izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu
 4. svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda srednje škole
 5. potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)
 6. potvrdu o prebivalištu
 7. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 8. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM.

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti ekvivalenciju svjedodžbi. Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se provodi u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšeg Đačkog doma), telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792,    e-mail: monkshnk@tel.net.ba (vidjeti: sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje-zahtjevi/obrasci).

Izbor pristupnika za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se temelji na vrednovanju uspjeha u prethodnom školovanju. Dakle, pristupnici ne polažu razredbeni ispit. Uspjeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se kao opći i posebni uspjeh. Opći uspjeh se utvrđuje tako što se zbroje ocjene općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (maturi) , a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Mogući broj bodova od 20 do 50. Posebni uspjeh se utvrđuje tako što se zbroj ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Povijest i Filozofija iz svih razreda srednje škole dijeli s brojem elemenata na temelju kojih je zbroj utvrđen, a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Maksimalan broj bodova može biti 10.

 1. Upis u I. godinu preddiplomskog studija

Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se:

 • u I. (srpanjskom) razredbenom roku od 8. do 19. srpnja 2024. godine ,
 • u II. (rujanskom) razredbenom roku od 9. do 20. rujna 2024. godine.

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

Prilikom upisa pristupnici koji su prijave za razredbeni postupak predali putem Informacijskog sustava sveučilišta (e-upis) dužni su priložiti potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici te dostaviti na ustrojbenu jedinicu.

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškovi upisa-upisnina  je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za akademsku godinu)

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2025. godine).

 1. Prijava za upis u I. godinu diplomskog studija

Diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij kriminalistike u trajanju od 3 godine s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

 1. popunjenu prijavu za natječaj
 2. izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. diplomu ili potvrdnicu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 4. dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima ili uvjerenje o položenim ispitima ako pristupnik nije dobio dopunsku ispravu o studiju
 5. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 6. potvrdu o prebivalištu
 7. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831

 1. Upis u I. godinu diplomskog studija

Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 15. listopada 2024. godine.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente ili ovjerene preslike (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis
 3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
 4. jedna fotografija (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2025. godine).

Odaberite jezik