Procedura za prijavljivanje ispita 4+ put

Rok za prijavu ispita na koji student izlazi 4. (i/ili svaki sljedeći put) je 3 dana prije dana ispita.

Student može, u za to predviđenom roku, prijaviti “online” ispit (tj. u ISS sustavu) kojem pristupa 4. ili neki sljedeći put, ali neće biti naveden na ispitnom zapisniku, niti će njegova prijava biti evidentirana, dok ne uplati odgovarajući iznos KM (Na Pravnom fakultetu je 30 KM).

Na uplatnici obvezno navesti:

  • Ime i prezime i broj indeksa

U rubrici „svrha doznake“ na uplatnici navesti:

  • naziv predmeta,
  • datum ispitnog roka,
  • broj izlaska na ispit,
  • poziv na broj _______ (Student prvo treba prijaviti ispit u ISS sustavu, i tada je „poziv na broj“ vidljiv u izborniku „pregled obveza“)

NPR. Rimsko pravo I. 16.6.2022. 5.put. Poziv na broj 182282

Student je obvezan poslati uplatnicu na email referada@pf.sum.ba. , koja  mora sadržavati sve navedene podatke . Referada će povezati uplatu s prijavom, nakon čega je prijava vidljiva na ispitnom zapisniku.

U slučaju da uplata nije izvršena najmanje 3 dana prije dana ispita, student NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITNOM ROKU.

BITNO:

uplatu treba izvršiti 3 (4, 5 ili više) dana prije termina održavanja ispita. U slučaju ne izlaska na ispit, i neodjavljivanja u ISS, ostaje obveza uplate.  Student neće moći prijaviti ispit za sljedeći termin dok ne podmiri dug za prethodni izlazak.

U slučaju odjave ispita (u za to predviđenom roku),morate se javiti u studentsku referadu telefonskim putem ili emailom. Uplata će se moći iskoristiti za prijavu istog predmeta na nekom od sljedećih ispitnih rokova na koji student izlazi 4. (ili neki sljedeći put).

Rok za odjavu ispita je 24 sata od ispitnog termina.

Broj žiroračuna Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za uplatu je 3381302271331831.

Za sva dodatna pitanja može te se obratiti:

– studentskoj referadi na mail: referada@pf.sum.ba ili

– administratoru za ISS sustav, Marku Smiljaniću, na mail: marko.smiljanic@pf.sum.ba

Odaberite jezik