Javni oglas za oslobađanje plaćanja školarine 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

Ur. broj:05-1876/’22.

U Mostaru, 21. rujna 2022.

Na temelju Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, ur. broj: 05-1575/’18. od 4. 9. 2018. i ur. broj: 05-1733/’22. od 15. 9. 2022., raspisuje se

J A V N I   O G L A S

za oslobađanje plaćanja školarine studenata slabijeg imovnog stanja

za akademsku 2022./2023. godinu

I. Znanstveno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da se oslobodi plaćanja školarine ukupno šest studenata slabijeg imovnog stanja, pri upisu u akademsku 2022./2023. godinu, i to tri studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Pravo i tri studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment.

II. Pravo prijave na Javni oglas imaju studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Pravo i preddiplomskog sveučilišnog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju status redovitog studenta
 • da nisu obnavljali godinu studija
 • da imaju ostvareni prosjek tijekom studija najmanje 3,00
 • da studenti koji upisuju I. godinu studija imaju opći uspjeh u srednjoj školi najmanje 3,00
 • da nisu stariji od 26 godina

III. Vrednovanje pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo u sastavu:

 1. Doc. dr. sc. Zlatko Brkić, prodekan za nastavu i studentska pitanja, predsjednik;
 2. Doc. dr. sc. Vesna Popović, prodekanica za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom, članica;
 3. Marijana Artuković, redovita  studentica IV. godine preddiplomskog studija Pravo, predsjednica Studentskog zbora Pravnog fakulteta, članica,

prema sljedećim kriterijima:

 1. socijalni status:
 2. studenti bez oba roditelja – 15 bodova
 3. studenti bez jednog roditelja – 10 bodova
 4. studenti, djeca vojnih i civilnih invalida s oštećenjem organizma iznad 60 % – 10 bodova
 5. osobni invaliditet studenta iznad 60 % – 15 bodova
 6. ekonomski status studenta utvrđuje se prema prosječnim mjesečnim primanjima članova njegove obitelji:
 7. bez novčanih primanja – 15 bodova
 8. do 100 KM – 10 bodova
 • do 200 KM – 6 bodova
 • do 400 KM – 2 boda
 • za svakog brata ili sestru koji studiraju na Sveučilištu u Mostaru ili pohađaju srednju ili osnovnu školu studentu se dodjeljuje 3 boda.

IV. Ispunjavanje kriterija iz točke III. student dokazuje dokumentacijom izdanom od nadležnih tijela, koja se dostavlja u originalu ili ovjerenom prijepisu i ne vraća se studentu.

Dokaz o prosječnim mjesečnim primanjima članova obitelji treba biti izdan od strane županijskog ureda Porezne uprave županije u kojoj student ima prebivalište. Studenti čiji su članovi obitelji prijavljeni kod Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe dužni su dostaviti potvrdu o istom.

Zainteresirani studenti mogu kroz ISS podnijeti zahtjev za izdavanje prijepisa ocjena (uvjerenja o položenim ispitima) na kojem će biti naznačen status studenta, ostvareni prosjek ocjena te da li su obnavljali godinu studija. Studentska referada će urađeni prijepis ocjena dostaviti u Dekanat. Prijepis ocjena će biti dodan ostaloj dokumentaciji ukoliko se prijave dostavljaju putem e-maila ili poštom na adresu Fakulteta.

V. Ukoliko više studenata ima jednak broj bodova na osnovu kriterija iz točke III. Javnog oglasa, prednost će imati student koji ima bolji prosjek ocjena tijekom studija.

VI. Javni oglas ostaje otvoren do 30. rujna 2022. godine, a bit će objavljen  na Oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.

VII. Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na sljedeće načine:

 1. putem e-mila na adresu: pf@sum.ba
 2. poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b.,

88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za Dekanat)

s naznakom „ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA ŠKOLARINE“

 • Osobno – predajom u Dekanat Fakulteta.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac prijave na Javni oglas preuzeti ovdje.

VIII. Popis studenata koji će biti oslobođeni plaćanja školarine bit će objavljen na Oglasnoj ploči Fakulteta do 10. listopada 2022. godine.

IX. Žalba na rezultate Javnog oglasa izjavljuje se u roku 8 dana od dana objave rezultata (popisa) Znanstveno-nastavnom vijeću, koje donosi konačnu odluku.

Odaberite jezik