Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti 2021./2022.

Ur. broj:05-2555/’22.

U Mostaru, 4. studenoga 2022.

Na temelju članka 63., st. 1. točke p) Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. 2. 2020.) i članka 3. Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se

NATJEČAJ

za dodjelu Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti redovitim studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

za akademsku 2021./2022. godinu

 I.

            Dekanovom nagradom nagrađuje se po jedan redoviti student sa svake godine studija koji je ostvario najviši prosjek ocjena. Minimalni prosjek ocjena koji studenti moraju ostvariti da bi konkurirali za nagradu je 4,00.

            Ako više studenata na  studiju ima isti prosjek ocjena, nagrada se dodjeljuje studentu koji je imao bolji prosjek ocjena na prethodnoj godini studija.

            Iznimno, nagradu može dobiti i više od jednog kandidata ako se utvrdi da je više kandidata u istoj mjeri zadovoljilo kriterije za nagrađivanje.

II.

Uvjeti za dodjelu Dekanove nagrade su:

 • upisana naredna godina studija u statusu redovitog studenta;
 • prosječna ocjena studenta u godini studija koju je pohađao u akademskoj 2021./2022. godini mora biti najmanje 4,00;
 • student mora imati položene sve ispite u godini studija koju je pohađao u akademskoj 2021./2022. godini;
 • da student nije tijekom studija ponavljao godinu.

III.

                        Prijave na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade predaju se u razdoblju od 7. do 30. studenoga 2022. godine.

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti:

 • potvrdu da je student upisan u akademsku 2022./2023. godinu u statusu redovitog studenta, s naznakom da nije ponavljao godine studija;
 • uvjerenje o položenim ispitima za godinu studija koju je student pohađao u akademskoj 2021./2022. godini, s izračunatom prosječnom ocjenom;
 • uvjerenje o položenim ispitima za prethodnu godinu studija u odnosu na godinu studija koju je student pohađao akademske 2021./2022. godine, s izračunatom prosječnom ocjenom.

 Zainteresirani studenti mogu kroz ISS podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde i navedenih uvjerenja o položenim ispitima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na sljedeće načine:

 1. Poštom na adresu: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Matice hrvatske b.b.,

88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za Tajništvo)

s naznakom „ZA DEKANOVU NAGRADU“

 • Osobno – predajom u Dekanat Fakulteta.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade preuzeti ovdje.

IV.

Dvoje studenata dobiva Pohvale za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta.

Pohvala za izvannastavne aktivnosti redovitom studentu se može dodijeliti jednom u tijeku studija.

V.

Uvjeti za dodjelu Pohvale za izvannastavne aktivnosti su:

 • studenti moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 3,50;

            – da ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uvjeta:

 • sudjelovanje na međunarodnom i domaćem natjecanju;
 • izlaganje na znanstvenim skupovima;
 • rad u časopisima Fakulteta;
 • športske skupine ili
 • rad u studentskim udrugama.

VI.

Prijave na natječaj za dodjelu Pohvale za izvannastavne aktivnosti predaju se u razdoblju od 7. do 30. studenoga 2022. godine.

Kandidate za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti predlaže Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  za godinu studija koju je pohađao u akademskoj 2021./2022. godine, te obrazložene prijedloge uz dokaze o sudjelovanju i postignutim rezultatima u izvannastavnim aktivnostima dostavlja Tajništvu Fakulteta.

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti:

 • potvrdu da je student upisan u akademsku 2022./2023. godinu, u statusu redovitog studenta;
 • uvjerenje o položenim ispitima tijekom cjelokupnog studija, s izračunatom prosječnom ocjenom;
 • dokaze o ispunjavanju  najmanje dva uvjeta navedena u prethodnom članku;
 • izjavu studenta da prethodno nije bio dobitnik Pohvale za izvannastavne aktivnosti.

Zainteresirani studenti mogu kroz ISS podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde i uvjerenja o položenim ispitima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na sljedeće načine:

 1. Poštom na adresu: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, Matice hrvatske b.b.,

             88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za Tajništvo) s naznakom „ZA DEKANOVU POHVALU“

 • Osobno – predajom u Dekanat Fakulteta.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu Dekanove pohvale preuzeti ovdje.

Obrazac izjave studenta preuzeti ovdje.

 VII.
 

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta, najkasnije osam dana prije njihovih dodjela, a nagrade i pohvale će se dodijeliti na narednoj promociji studenata.

Dostaviti:

 • Studentskom zboru Pravnog fakulteta                                                   
 • Studentskoj službi                                                               
 • na web stranicu Fakulteta                                                         
 • na oglasnu ploču                                                        
 • a/a                                                                                  
Odaberite jezik