Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./ 2023. godini vrši upis u prvu godinu:

– sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo i

– sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment  

Studij Pravo se izvodi u tri ciklusa:

 1. Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja prvostupnik (bachelor) prava-traje četiri godine ili osam semestara i nosi 240 ECTS bodova,
 2. Sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja magistar prava-traje jednu godinu ili dva semestra i nosi 60 ECTS bodova i
 3. Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog  zvanja doktor pravnih znanosti-traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS bodova.

Studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment se izvodi u dva ciklusa:

 1. Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja prvostupnik (bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS bodova,
 2. Sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja magistar kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje dvije godine ili četiri semestra i nosi 120 ECTS bodova i

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je sljedeći:

FakultetAABBCCUkupno
Pravni fakultetRedoviti studenti uz potporu ministarstvaRedoviti strani student uz potporu ministarstvaRedoviti student koji sam plaća svoj studijRedoviti strani student koji sam plaća svoj studijizvanredni studentiIzvanredni strani studentiSvi studenti
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij Pravo100505151090
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment10013083560243
Preddiplomski sveučilišni studij Pravo Sveučilišni centar Posavina0000201030
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment Sveučilišni centar Posavina0000202040
Ukupno preddiplomski studij2001801390100403
Diplomski studij
Diplomski sveučilišni studij Pravo005055030135
Diplomski sveučilišni studij Pravo Centar u Orašju0000151025
Diplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment0010055015170
Ukupno diplomski studij001501011555330
Ukupno preddiplomski i diplomski20033023205155733
 1. Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija

Na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Prijave na natječaj za upis primaju se:

 • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 20. lipnja do 7. srpnja 2022. godine,
 • za II. (rujanski) razredbeni rok od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. godine.

Prijave na natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane mjesta nakon I. roka.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • Putem e-mail na adresu referada@pf.sum.ba
 • Poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu)
 • predajom u studentsku referadu Fakulteta

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

 1. popunjenu prijavu za natječaj (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 2. izvadak iz matične knjige rođenih  (rodni list –original ili ovjerena fotokopija trajnog dokumenta izdanog u BiH)
 3. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original)
 4. svjedodžbe I., II., III., i IV. razreda srednje škole (original)
 5. potvrdu o prebivalištu ili boravištu
 6. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 7. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831, UniCredit Bank d. d. Mostar.

Za uplate iz inozemstva koristiti devizni račun (valuta EUR):

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije samo uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente. Fotokopije ili scan dokumenta se prihvaća samo ako se šalju mailom.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti ekvivalenciju svjedodžbi. Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se provodi u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšeg Đačkog doma), telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792,    e-mail: monkshnk@tel.net.ba (vidjeti: sektori – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje-zahtjevi/obrasci).

 • Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku ekvivalencije, a rješenje o ekvivalenciji naknadno. Upis nije moguć bez navedenog rješenja o ekvivalenciji.

.

Izbor pristupnika za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se temelji na vrednovanju uspjeha u prethodnom školovanju. Dakle, pristupnici ne polažu razredbeni ispit. Uspjeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se kao opći i posebni uspjeh. Opći uspjeh se utvrđuje tako što se zbroje ocjene općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (maturi) , a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Mogući broj bodova od 20 do 50. Posebni uspjeh se utvrđuje tako što se zbroj ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Povijest i Filozofija iz svih razreda srednje škole dijeli s brojem elemenata na temelju kojih je zbroj utvrđen, a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Maksimalan broj bodova može biti 10.

 1. Upis u I. godinu preddiplomskog studija

Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se:

 • u I. (srpanjskom) razredbenom roku od 12. do 20. srpnja 2022. godine ,
 • u II. (rujanskom) razredbenom roku od 14. do 23. rujna 2022. godine.

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
 4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškovi upisa-upisnina  je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za akademsku godinu)

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

 1. Prijava za upis u I. godinu diplomskog studija

Prijave za upis u I. (prvu) godinu diplomskog studija Pravo i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment primaju se kontinuirano do 30. 9. 2022. godine.

Diplomski studij Pravo može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij prava i stekla zvanje prvostupnika/ce prava, s ostvarenih 240 ECTS bodova.

Diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij kriminalistike u trajanju od 3 godine s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjenu prijavu za natječaj (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 2. izvadak iz matične knjige rođenih  (rodni list) (ovjerena fotokopija trajnog dokumenta izdanog u BiH)
 3. diplomu ili potvrdnicu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 4. dopunsku ispravu o studiju (dodatak diplomi) kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima ili uvjerenje o položenim ispitima ako pristupnik nije dobio dopunsku ispravu o studiju
 5. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 6. potvrdu o prebivalištu ili boravištu i
 7. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831

 1. Upis u I. godinu diplomskog studija

Upisi u prvu godinu diplomskog studija provodit će se od 1. do 15. listopada 2022. godine.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 2. prijavu za upis (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
 3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
 4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
 5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
 6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 900,00 KM po semestru, odnosno 1.800,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

Odaberite jezik