Obavijest o uvjetima za potencijalne mentore DR

Sukladno odredbama čl.6. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (2014.) za mentora može biti imenovana osoba koja je izabrana najmanje u zvanje docenta u trajanju od tri (3) godine, koja je izabrana na znanstveno polje i granu predložene teme, ili ima zvanje professor emeritus. 

U skladu s navedenim, mentori mogu biti svi nositelji na Poslijediplomskom doktroskom studiju koji ispunjavanju navedene uvjete. Za mentore također mogu biti predloženi nastavnici sa drugih fakulteta uz ispunjavanje prethodnih uvjeta i dobivanja suglasnosti Vijeća doktorskog studija i Znanstveno – nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostar.

Odaberite jezik