OBAVIJESTI o obnovi završne godine studija u akad. 21./22. – Pravo i KISM

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA

U Orašju, 24. rujna 2021.

 

O B A V I J E S T I

o obnovi završne godine studija u akademskoj 2021./2022. godini

-preddiplomski i diplomski studij Pravo-

– preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment-

 

Obnova upisa u akademskoj 2021./2022. godini obavljati će se od 27. rujna do 15. listopada 2021. godine u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju u vremenu od 10:00- 12:00 sati.

Student je obvezan provjeriti svoj dosje u ISS-u. Svim položenim ispitima moraju biti upisane ocjene u ISS. Upis ocjena u ISS za akademsku 2020./21. neće biti moguć nakon upisa u akademsku 2021./22.godinu.

Student mora imati uplaćenu cjelokupnu školarinu za prethodnu akademsku godinu.

Upis možete izvršiti na sljedeći način:

1. putem e-mail na adresu pf_orasje@pf.sum.ba

2. u studentskoj referadi

Molimo studente da se obvezno pridržavaju sljedećih propisanih higijensko-epidemioloških mjera:

– da pri ulasku u zgradu Fakulteta izvrše dezinfekciju ruku i obuće;

– da za vrijeme boravka u zgradi Fakulteta nose zaštitnu masku:

– da poštuju fizičku distancu od minimalno 2 m

 

obnova četvrte (IV.) godine preddiplomskog studija Pravo

 

Studenti upisani u četvrtu (IV.) godinu preddiplomskog studija Pravo koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

Prema odluci broj 05-1523/18 od 30.8.2018. studenti koji studiraju po starom NP 4+1 mogu obnoviti upis četvrte godine studija u 2021./22. godini, te studij završiti do 30.9.2022. godine.

1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 500,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 500,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

2. Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

 

obnova prve (I.) godine diplomskog studija Pravo i obnova druge godine diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 

Studenti upisani u prvu (I.) godinu diplomskog studija Pravo koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 900,00 KM.

 

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 900,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

2. Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

3. Studenti kojima je do završetka studija ostala samo obrana diplomskog rada, obnavljaju upis godine, bez plaćanja školarine.

 

obnova treće (III.) godine preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Studenti upisani u treću (III.) godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala četiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

2. Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

3. Studenti kojima je do završetka studija ostala samo obrana završnog rada, obnavljaju upis godine, bez plaćanja školarine.

Za upis je potrebno:

– indeks studenta

– popunjana prijavu za upis odgovarajućeg studija (obrazac preddiplomski Pravo/obrazac

diplomski Pravo /obrazac Kriminalistika -preuzeti ovdje)

– popunjen upisni list (obrazac preuzeti ovdje)

– popunjena dva statistička prijavna lista (obrazac preuzeti ovdje)

– dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor

– dokaz o uplati (za studente pod točkom 1. ili 2.), uplaćeno na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar. Na uplatnici obvezno navesti broj indeksa.

Za uplate iz inozemstva (valuta EUR) koristiti devizni račun:

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

 

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik