OBAVIJESTI za studente – prijelaz sa drugih fakulteta na Pravni Fakultet

PRAVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA

 

U Orašju, rujan 2021.

 

Dokumenti potrebni za prijelaz sa drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2021./2022. godini.

 

Molimo studente da se obvezno pridržavaju sljedećih propisanih higijensko – epidemioloških mjera:

– da pri ulasku u zgradu Fakulteta izvrše dezinfekciju ruku i obuće;

– da za vrijeme boravka u zgradi Fakulteta nose zaštitnu masku:

– da poštuju fizičku distancu od minimalno 2 m

 

 Ispisnica i indeks pravnog fakulteta s kojeg student prelazi. Ispis mora biti evidentiran i

u indeksu i na dokumentima srednje škole. Na ispisnici mora biti vidljivo u koju

nastavnu godinu je student bio upisan, te predmeti iz kojih su rađeni seminarski radovi.

 svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda srednje škole, svjedodžba o maturi – originali,

 rodni list;

 potvrda o prebivalištu ili boravištu (Redoviti studenti strani državljani pri upisu trebaju

dostaviti potvrdu o prebivalištu ili boravištu u BiH);

 uvjerenje o državljanstvu (samo za strane državljane);

 zamolba za upis i priznanje ispita;

 dvije fotografije formata 4 x 6 cm u boji;

 upisni materijal preuzimaju u studentskoj referadi

 prijava za upis preuzimaju u studentskoj referadi

 uplatnica na iznos od 400 KM s naznakom «prva rata školarine» na žiro račun broj:

3381302271331831 – UniCredit Bank d.d. Mostar.

 Prva rata školarine u iznosu od 400 KM se plaća pri upisu, druga rata školarine se plaća do

31.1.2022, a treća rata školarine se plaća do 31.3.2022. godine. Školarina za akademsku

godinu iznosi 1200 KM.

 uplatnica na iznos od 30 KM s naznakom «priznanje ispita» na žiro račun broj:

3381302271331831 – UniCredit Bank d.d. Mostar

 uplatnica na iznos od 10,00 KM s naznakom «za Studentski zbor» uplaćeno na žiro račun

Sveučilišta u Mostaru broj: 3381302231566875.

Upisi će se provoditi do 30. rujna 2021. iznimno do 15. listopada 2021. godine, ali student

mora biti ispisan do 30. rujna 2021. godine.

 

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik