OBAVIJESTI za upis u akad. 21./22. godini za studente koji su studirali po predbolonjskom sustavu ili bolonjskom integriranom studiju Pravo (NP 5+0)

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA

U Orašju, 24. rujna 2021.

 

OBAVIJESTI za upis u akademskoj 2021./2022. godini za studente koji su studirali po predbolonjskom sustavu obrazovanja ili 

bolonjskom integriranom studiju Pravo (NP 5+0).

 

Studenti koji su prekinuli studij, studenti koji su studirali po studijskom programu integriranog studija Pravo ili po predbolonjskom studijskom programu za stecanje zvanja diplomirani pravnik, studij mogu nastaviti po studijskom programu preddiplomskog studija Pravo (Odluka ZNV br 05-1523/18 od 30. 8. 2018.).

Upis u akademskoj 2021./2022. godini obavljati će se od 27. rujna do 15. listopada 2021. godine u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju u vremenu od 10:00- 12:00 sati.

Molimo studente da se obvezno pridržavaju sljedećih propisanih higijensko-epidemioloških mjera:

– da pri ulasku u zgradu Fakulteta izvrše dezinfekciju ruku i obuće;

– da za vrijeme boravka u zgradi Fakulteta nose zaštitnu masku:

– da poštuju fizičku distancu od minimalno 2 m

 

Studenti koji prelaze na preddiplomski studij Pravo moraju dostaviti sljedeće dokumente:

– upisni materijal (matični i upisni list i dva statistička lista)

– obrazac prijave za upis koji možete dobiti u studentskoj referadi ili preuzeti ovdje- (prijava za

preddiplomski Pravo)

– stari indeks

– zamolba za promjenu studija i nastavak studija

– rodni list,

– potvrda o prebivalištu ili boravištu,

– dvije fotografije formata 4 x 6 cm u boji,

– dokaz o uplati 50,00 KM –u svrhu ispisa sa integriranog studija i priznanja ispita, uplaćeno na

žiro račun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831.

– dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s

naznakom: za Studentski zbor

– dokaz o uplati 400,00 KM – prvi obrok školarine na žiroračun Pravnog fakulteta

3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar, druga rata školarine se plaća do 31.1.2022.

godine, a treća rata školarine do 31.3.2022. godine.

 

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik