Objava sažetka DR Fatima Ribić

Objava sažetka doktorskog rada doktorandice Fatime Ribić pod nazivom Suvremeni trendovi u europskoj distributivnoj trgovini i njihov utjecaj na trgovinsku djelatnost  Brčko Distrikta BiH (vidi sažetak)

Odaberite jezik