Održan seminar iz Europskog građanskog postupka

Lokalni odbor ELSA MOSTAR je organizirao seminar pod nazivom „Europski građanski postupak“. Seminar „Europski građanski postupak „ se održao dana 12.ožujka 2019.godine u 11:00h  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.Predavači su bili studenti 1.godine diplomskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru .ELSA MOSTAR po prvi put organizira seminar gdje su predavači bili studenti.Glavna karakteristika seminara „Europski građanski postupak“ u odnosu na druge seminare jest da su  glavni predavači studenti.

To su sljedeći studenti : Ernest Rechner,Ivana Jakin,  Ana-Marija Ćosić, Anđela Rozić, Anđelko Radoš, Ana Džida, Ivana Marijanović , Ana Marijanović, Dragica Zovko, Ana Pelivan, Dijana Groznica, Ana Sosa pod mentorstvom doc.dr.sc.Viktorija Haubrich. Predavanje je bilo namijenjeno svim studentima prava te svim pravnicima .

 Zaključci sa seminara su sljedeći : 

  • Predlažemo izmjene  de lege ferenda Zakona o parničnom postupku u smjeru ostvarivanja pravosudne suradnje u Europskoj uniji ugradnjom posebne glave u zakon,  o europskim parničnim postupcima

  • Smatramo da je nužna  edukacija nacionalnih sudaca kako bi se što bolje upoznali s europskim građanskim procesnim pravom.

  • Nužno je i uvođenje novih tehnologija, modernizacija korištenjem elektroničke komunikacije (koje bi bilo korisno za brže procesuiranje predmeta) i da se osiguraju odgovarajuće nacionalne mreže za informiranje o mogućnosti korištenja ovog postupka.

  • Potrebno je osigurati upoznavanje s nadležnošću Suda Europske unije za postupak prethodnog  tumačenja Ugovora Europske unije te valjanost i tumačenju akata institucija, tijela, ureda ili agencija Unije.

  • Potrebno je upoznavanje sa sudskim sustavom Europske Unije i nadležnosti nacionalnih sudova u provođenju europskog građanskog postupovnog prava.

  • Nužna je edukacija pravnika s temeljnim Uredbama koje reguliraju europsko građansko postupovno  prava te unificiranim građanskim postupcima.

  • Potrebno je osnivanje Europske pravosudne akademije  s ciljem provođenja educiranja pravnika o europskom  pravu. 

Glavni sponzori seminara „Europski građanski postupak“ su Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru te Studentski zbog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Galerija slika dostupna je na linku

 

Odaberite jezik