Online upisi u I. godinu studija

 UPISI u akademsku 2020./2021. godinu –

– INFORMACIJE – RAZREDBENI POSTUPAK – UPIS

– II. (JESENSKI ) RAZREDBENI ROK – 

 Upisi  u I. godinu sveučilišnih studija PRAVO i KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT u akademskoj 2020./2021. godini obavljat će se ONLINE   .

    Informacije za upis na studij PRAVO  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – Centar Orašje vidi ovdje. 

 RAZREDBENI POSTUPAK 

Za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija PRAVO ili KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT mogu se prijaviti sve osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školi. 

Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu temelji se na vrednovanju uspjeha u srednjoj školi. Uspjeh postignut u srednjoj školi vrednuje se kao opći i posebni uspjeh (vidi više) 

Pristupnici NE POLAŽU RAZREDBENI ISPIT. 

 PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 

PRIJAVE za upis u II. (jesenskom) roku,  primaju se od 1. do 11. 9. 2020. godine i mogu se dostaviti putem: 

  e-mail na adresu: pf.upisi2020@pf.sum.ba ili  

  poštom na adresu:
Pravni fakultet, Sveučilišta u Mostaru,
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar
(za studentsku referadu). 

 U svrhu prijave na razredbeni postupak pristupnik je obvezan dostaviti:

1. popunjenu prijavu na natječaj (obrazac prijave preuzeti ovdje) – orginal ili preslik/skeniranu;

2. rodni list (orginal ili preslik/skeniran);

3. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbe mature ili završnog ispita (orginal ili preslik/skeniran)

 Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, morat će izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi. Postupak nostrifikacije obrazovne isprave provodi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije. Potvrda o nostrifikaciji dostavlja se prilikom upisa studenta (vidi više). 

4. dokaza o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50,00 KM (orginal ili preslik /skrenirani primjerak uplatnice) 

Uplate se vrše na žiro račun Pravnog fakultet br. 3381302271331831 otvorenog kod UniCredit bank d.o.o. (vidi više za uplate iz inozemstva)

 UPISI 

Upisi u I. godinu studija, u drugom (jesenskom) upisnom roku, provodit će se od 15. o 25. rujna 2020. godine.

Upis se obavlja sukladno rezultatima razredbenog postupka, koji će biti objavljeni na web stranicama fakulteta (pf.sum.ba) –  14. rujna 2020. godine

 

            PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI: 

1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili prilikom prijave za razredbeni postupak); 
2. Prijavu za upis (preuzmi obrazac prijave ovdje)
3. potvrdu o prebivalištu ili boravištu
4. Indeks i upisni materijal (koji se mogu kupiti u knjižari Ziral – na ulazu u kampus SUM-a)
5. dvije fotografije (4×6 cm u boji);
6. dokaz o uplati 10,00 KM na žiro račun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom za Studentski zbor;
7. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

  • Strani državljani uz navedene dokumente, moraju dostaviti i dokaz o državljanstvu. 

  • Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri UPISU su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje dostaviti naknadno. 

 NAČINI STUDIRANJA I VISINA ŠKOLARINE      

Redoviti studij (troškovi upisa – upisnina je 200 KM po semestru, odnosno 400 KM za ak.godinu);

Redovit studij uz plaćanje (visina školarine je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu);

Izvanredni studij ( visina školarine je 750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu). 

I. rata školarine (prvi semestar) se uplaćuje odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) se uplaćuje pri upisu u ljetni semestar (do 1.3. 2021. godine).

Broj  mjesta za upis u ovoj godini iznosi: 

1. Prediplomski studij Pravo (Mostar) 

10 (redovito uz potporu ministarstva) 

60 (redovito sam plaća)

15 (izvanredno)

10 ( studenata stranih državljana)

Prediplomski studij Pravo (Orašje)

35 (izvanredno)

 5 (studenata stranih državljana) 

2. Prediplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment (Mostar) 

10 (redovito uz potporu ministarstva) 

150 (redovito sam plaća) 

40 (izvanredno)

20 (studenata stranih državljana) 

 

Sve dodatne informacije o prijavi i upisu na studij PRAVA ili studij KRIMINALISTIKA mogu se dobiti na

e-mail: referada@pf.sum.ba ili 

tel: 036 – 337 – 182 ili 036 337 -189

 

Odaberite jezik