Pravna klinika iz ljudskih prava

U sklopu projekta  Vijeća Europe ”Inicijativa za pravnu sigurnost i djelotvorno pravosuđe u Bosni i Hercegovini’‘ organizira se i Pravna klinika za ljudska prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Klinika će trajati cijeli ljetni semestar do 30 sati, uključujući i simulaciju suđenja. Pravna klinika za ljudska prava osigurat će studentima potrebne praktične pravne vještine u području ljudskih prava. To uključuje pripreme za intervjuiranje, savjetovanje žrtava povreda ljudskih prava; pripreme za zastupanje žrtava gdje je to prikladno; izrada zakona i istraživanje; istraživanje i analiza činjenica; razvijanje vještina pregovaranja i poticanje timskog rada s drugim studentima i praktičarima za ljudska prava. Kao izvannastavna aktivnost.

Klinika će se oslanjati na teoretska znanja koja studenti stječu tijekom nastave. Klinika će početi 22.3. svečanim otvaranjem na Univerzitetu Džemal Bijedić, sa početkom u 11.30 sati. Održavati će se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Univerzitetu Džemal Bijedić.  Više o prijava na  kliniku vidjeti na linku

Odaberite jezik