Upis na diplomske studije PF Centar Orašje

OBAVIJEST

o upisu na I. godinu studija u akademskoj 2020./ 2021. godini za

diplomski studij Pravo i

diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 

Diplomski studij Pravo može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij Pravo i stekla zvanje prvostupnika/ce prava, s ostvarenih 240 ECTS bodova.

Prijave na natječaj za upis u I. (prvu) godinu diplomskog studija Pravo primaju se kontinuirano do 10. listopada 2020. godine.

Upisi u I. (prvu) godinu diplomskog studija Pravo provodit će se od 1. do 16. listopada 2020. godine.

______________________________________________________________________

Diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij kriminalistike u trajanju od 3 godine s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Prijave na natječaj za upis u I. (prvu) godinu diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment primaju se kontinuirano do 31. listopada 2020. godine.

Upisi u I. (prvu) godinu diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment provodit će se od 1. listopada do 6. studenoga 2020. godine.

_____________________________________________________________________

Prijave  na natječaj za upis diplomskog studija dostavljaju se:

1.      Putem e-mail na adresu pf_orasje@pf.sum.ba

U svrhu prijave za razredbeni postupak studenti trebaju dostaviti:

1.      popunjenu prijavu za natječaj (preuzmi obrazac za prijavu)

2.      rodni list

3.      diplomu (potvrdnicu)  o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju. (potrebno izvršiti nostrifikaciju diplome preddiplomskog studija ukoliko je ista stečena u inozemstvu).

Ako student nije preuzeo potvrdnicu , potrebno je uplatiti 10 KM u svrhu izdavanja potvrdnice, te dostaviti dokaz.

4.      dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima ako student nije dobio dodatak diplomi

Ako student nije dobio dodatak diplomi , potrebno je uplatiti 10 KM u svrhu izdavanja uvjerenja o položenim ispitima, te dostaviti dokaz.

5.      dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka u iznosu od 50,00 KM.

Uplatiti možete u ukupnom (zbirnom) iznosu na jednu uplatnicu, samo navesti svrhe uplata, npr: uplata za razredbeni, potvrdnica, uvjerenje o položenim ispitima).

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831, UniCredit Bank d. d. Mostar.

Za uplate iz inozemstva (valuta EUR) koristiti devizni račun:

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

 

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Upisi u I. (prvu) godinu diplomskog studija Pravo provodit će se od 1. do 16. listopada 2020. godine.

Upisi u I. (prvu) godinu diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment provodit će se od 1. listopada do 6. studenoga 2020. godine.

 

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

1.      originalne dokumente

2.      prijavu za upis diplomskog studija (obrazac preuzeti na stranici pf.sum.ba)

3.      potvrdu o prebivalištu ili boravištu

4.      30 KM u gotovini za indeks i upisni materijal

5.      dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji

6.      dokaz o uplati od 10 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor

7.      dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Izvanredni (visina školarine  je 900 KM po semestru, odnosno 1800 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) se uplaćuje odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) se uplaćuje do 1. 3. 2021. godine.

·         Strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu

·         Pristupnici koji su sveučilišni preddiplomski studij završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje o nostrifikaciji naknadno

Odaberite jezik