Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVI. – Godina 2018.

S A D R Ž A J  –  Table of Contents 

 

1. MATIĆ, Tin, 

ELEKTRONIČKI AGENT
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.5

Sažetak – Članak – Summary 

2. PRIMORAC, Damir, BUHOVAC, Maja

IZRAVNA NAMJERA KAO UVJET KAŽNJIVOSTI ODGOVORNIH OSOBA DELICTA PROPRIA
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.37

Sažetak – Članak – Summary

3. MEŠANOVIĆ, Merima

INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.59

Sažetak – Članak – Summary

4. KAZAZIĆ, Vesna, SAVIĆ, Matej

AKTUALNA PITANJA MEĐUNARODNOPRAVNOG SUBJEKTIVITETA
https://doi.org/10.47960/2637-2495/2018.26.92

Sažetak – Članak – Summary

5. PLEĆAŠ, Jure

PROFESIONALNA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ – STEGOVNA, KAZNENA, PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.111 

Sažetak – Članak – Summary

6. LIVAJA, Jerko

OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM – EUROPSKI, AMERIČKI I DOMAĆI MODEL ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.137

Sažetak – Članak – Summary

7. MUŠIĆ, Safet

NASILJE U PORODICI KROZ PRAVNI OKVIR U BOSNI I HERCEGOVINI
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.168

Sažetak – Članak – Summary

 

-OSVRT-

MUTAPČIĆ, Đemaludin

POSEBAN TRETMAN UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PREMA NACRTU ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I DAROVE KANTONA SARAJEVO

Osvrt 

Odaberite jezik