Zbornik Pravnog fakulteta SUM – br. XXVI.

ZBORNIK RADOVA Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXVI. , 2018. godina 

S A D R Ž A J  –  Table of Contents  

1. Matić, Tin, 

ELEKTRONIČKI AGENT

Sažetak – Članak – Summary 

2. Primorac, Damir, Buhovac, Maja

IZRAVNA NAMJERA KAO UVJET KAŽNJIVOSTI ODGOVORNIH OSOBA DELICTA PROPRIA

Sažetak – Članak – Summary

3. Mešanović, Merima

INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO

Sažetak – Članak – Summary

4. Kazazić, Vesna, Savić, Matej

AKTUALNA PITANJA MEĐUNARODNOPRAVNOG SUBJEKTIVITETA

Sažetak – Članak – Summary

5. Plećaš, Jure

PROFESIONALNA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ – STEGOVNA, KAZNENA, PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA 

Sažetak – Članak – Summary

6. Livaja, Jerko

OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM – EUROPSKI, AMERIČKI I DOMAĆI MODEL ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sažetak – Članak – Summary

7. Mušić, Safet

NASILJE U PORODICI KROZ PRAVNI OKVIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak – Članak – Summary

 

OSVRT

Mutapčić, Đemaludin

POSEBAN TRETMAN UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PREMA NACRTU ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I POREZU NA NASLIJEĐE I DAROVE KANTONA SARAJEVO

Osvrt 

Odaberite jezik