ZBPF – br. XXVIII.

ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

BR. XXVIII. – GOD. 2020.

SADRŽAJ 

Table of Contents  

1. LJUBIĆ ČOVIĆ, Anđela

ODGODA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U BOSNI I HERCEGOVINI? 

SažetakČlanakSummary

2. BEČIĆ, Edina 

PRAVNO UREĐENJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

SažetakČlanakSummary 

3. MATIĆ, Tin, MATIĆ, Stjepan

UMJETNA INTELIGENCIJA I (TEHNOLOŠKA DIGITALNA) ARBITRAŽA

Sažetak Članak Summary 

4. KEVO, Mirjana 

PRAVO NA NEOVISAN I NEPRISTRAN SUD PREMA ČL. 6. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE 

SažetakČlanakSummary 

5. TOMIĆ, Ivan 

TUMAČENJE, PRAVNE PRAZNINE I NAČELO ZAKONITOSTI 

SažetakČlanakSummary 


PRILOG

MUTAPČIĆ, Đemaludin

NOVI ZAKONSKI IMPERATIVNI PROPISI KOJIMA SE SNIŽAVA VISINA STOPE ZATEZNE KAMATE I PROPISUJE DA IZNOS OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE NE MOŽE BITI VEĆI OD GLAVNOG DUGA
(prilog)

Odaberite jezik