Zbornik radova XIX. Međunarodno savjetovanje – 2022. godina

Broj XIX. – Godina 2022.

Sadržaj / Table of Contents

Radovan D.VUKADINOVIĆ
MESTO UGOVORA O ENERGETSKOJ POVELJI U PRAVU EU
Sažetak Članak Summary

Vitomir POPOVIĆ, Nataša SAVKOVIĆ
MEĐUNARODNI POMORSKI TRANSPORT U KONTEKSTU HARMONIZACIJE PROPISA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
Sažetak Članak Summary

Goran KOEVSKI, Darko SPASEVSKI
NAJNOVIJI TRENDOVI USAGLAŠAVANJA MAKEDONSKOG PRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA SA RELEVANTNIM ACQUIS COMMUNAUTAIRE EVROPSKE UNIJE
Sažetak Članak Summary

Jadranka DABOVIĆ ANASTASOVSKA, Neda ZDRAVEVA
GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA U FUNKCIJI EFIKASNOG I EFEKTIVNOG SPROVOĐENJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Sažetak Članak Summary

Vesna RIJAVEC
IZVRŠNI JAVNOBILJEŽNIČKI AKT U PREKOGRANIČNIM SLUČAJEVIMA S NAGLASKOM NA PRAVU EU
SažetakČlanak Summary

Tomaž KERESTEŠ
PROBLEM REZERVI KOD NJUJORŠKE ARBITRAŽNE KONVENCIJE NA PRIMJERU REPUBLIKE SLOVENIJE
Sažetak ČlanakSummary

Jozo ČIZMIĆ, Alena HUSEINBEGOVIĆ, Viktorija HAUBRICH
NAČINI DOSTAVE U PARNIČNOM POSTUPKU S POSEBNIM OSVRTOM NA ELEKTRONIČKU DOSTAVU
Sažetak Članak Summary

Abedin BIKIĆ, Vesna LAZIĆ
ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POVREDOM UGOVORA
Sažetak Članak Summary

Željko BARTULOVIĆ, Ivona ŠEGO-MARIĆ, Ivana MARUŠIĆ
DAROVANJE NEKRETNINA PER HISTORIAM ET DE LEGE LATA
Sažetak ČlanakSummary

Aleksandra MAGANIĆ
NOVINE U IZVANPARNIČNOM PRAVU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sažetak Članak Summary

Maja ČOLAKOVIĆ
NEKO NAS POSMATRA: DRONOVI I PRIVATNOST
Sažetak Članak Summary

Edin RIZVANOVIĆ, Marija VIDIĆ, Marko BABIĆ
POLOŽAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA PREMA NOVOM ZAKONU O STEČAJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Sažetak Članak Summary

Alena JURIĆ, Maja MIJATOVIĆ
ZAŠTITA OD BUKE U KONTEKSTU ČLANKA 8. EUROPSKE KONVENCIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA GRAĐANSKOPRAVNU ZAŠTITU
Sažetak Članak Summary

Dinka ŠAGO, Rebeka MILANOVIĆ
OVRHA NA NEKRETNINAMA U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Sažetak Članak Summary

Almedina ŠABIĆ UČANBARLIĆ
OBAVEZA ISPUNJENJA UGOVORA U USLOVIMA PANDEMIJE SARS – COV -2
Sažetak Članak Summary

Anita DURAKOVIĆ, Jasmina ALIHODŽIĆ
INTERLOKALNI I MEĐUNARODNI NASLJEDNOPRAVNI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI: IZAZOVI SLOŽENOG PRAVNOG SISTEMA
SažetakČlanak Summary

Dejan BODUL
ANALIZA HRVATSKOG ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA S NAGLASKOM NA ODGOVORNOST PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Sažetak Članak Summary

Marko IVKOŠIĆ
REPRESIVNE MJERE OBRANE CILJNOG DRUŠTVA KOD PREUZIMANJA
Sažetak Članak Summary

Boris KREŠIĆ, Ervina HALILOVIĆ, Ena MORANKIĆ
NASLJEDNOPRAVNI I IMOVINSKOPRAVNI UGOVORI IZMEĐU BRAČNIH PARTNERA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sažetak Članak Summary

Marko BRATKOVIĆ
REVIZIJA DE LEGE FERENDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Sažetak Članak Summary

Nikolina MALETA, Petar ČARAPINA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I MENADŽERA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA – D&O OSIGURANJE
SažetakČlanak Summary

Ivan ZOVKO
KAZNENA ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA
Sažetak Članak Summary

Maja PILIĆ
PRAVNA PRIRODA STEČAJNIH KAZNENIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sažetak Članak Summary

Đemaludin MUTAPČIĆ
PRAVO NA SUD KOD POVREDE PRAVA RADNICA I RADNIKA KAO LICA KOJE TRAŽI ZAPOSLENJE U ZAKONODAVSTVU I PRAVNOJ PRAKSI
Sažetak Članak Summary

Odaberite jezik