Zbornik radova XVIII. Međunarodno savjetovanje – 2021. godina

BR. XVIII. – Godina 2021.

Sadržaj / Table of Contents

ČIZMIĆ, Jozo
ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU
Sažetak Članak Summary

VUKADINOVIĆ, Radovan D.
O KOLEKTIVNIM TUŽBAMA ZBOG POVREDE EU PRAVA KONKURENCIJE
Sažetak ČlanakSummary

POPOVIĆ, Vitomir, SAVKOVIĆ, Nataša
PRAVNI ASPEKTI I ZNAČAJ DOKUMENTARNOG AKREDITIVA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU
SažetakČlanakSummary

POVLAKIĆ, Meliha
ULOGA I ZADAĆA NOTARA U ODREĐENIM NASLJEDNO-PRAVNIM ODNOSIMA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI
Sažetak Članak Summary

MEDIĆ, Duško
PRAVA VLASNIČKA TUŽBA
Sažetak ČlanakSummary

RIZVANOVIĆ, Edin, VIDIĆ, Marija, BODUL, Dejan
PRILOG RASPRAVI O REFORMI STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA U BIH: MOGU LI RJEŠENJA HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA U POGLEDU KOMPENZACIJE STEČAJNIM UPRAVITELJIMA POSLUŽITI KAO NORMATIVNI UZOR?
Sažetak Članak Summary

JURIĆ, Alena, MIJATOVIĆ, Maja
PRAVNI STATUS ŽIVOTINJA U GRAĐANSKOPRAVNOM SMISLU S POSEBNIM OSVRTOM NA UNIŠTAVANJE EKOSUSTAVA I PANDEMIJU VIRUSA COVID-19
Sažetak Članak Summary

ŠAGO, Dinka
NEKI ASPEKTI ULOGE JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U SUDSKIM POSTUPCIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sažetak ČlanakSummary

BOBAN, Marija, CINNOTI MUJAN, Ivana
INFORMACIJSKA SIGURNOST I ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST KAO TEMELJNO LJUDSKO PRAVO
Sažetak ČlanakSummary

MAHMUTAGIĆ, Amra, ŠEGO-MARIĆ, Ivona, MARUŠIĆ, Ivana
NEMO IUDEX SINE ACTORE
Sažetak Članak Summary

HAUBRICH, Viktorija, RECHNER, Ernest, BUNOZA, Damir
ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI – MODERNIZACIJA I USKLAĐIVANJE S ACQUIS COMMUNAUTAIRE
Sažetak Članak Summary

ZOVKO, Ivan
NAČINI DOKAZIVANJA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA
Sažetak Članak Summary

SAVIĆ, Šime
NOVI ORIJENTACIJSKI KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE PO STAJALIŠTU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – NEKE DVOJBE
Sažetak Članak Summary

MUTAPČIĆ, Đemaludin
ZNAČAJ OBAVLJANJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH POSLOVA U NADLEŽNOSTI SUDOVA U ZAKONODAVSTVU I PRAVNOJ PRAKSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Sažetak Članak Summary

Odaberite jezik